Moto
IGA INIMENE ON VÄÄRTUS.

     Missioon
Aitame kaasa sootsiumi kujundamisele,
milles on rohkem
mõistmist ja sallivust,
ning milles on vähem
hukkamõistmist ja arutut karistamist.

 

SUMMA SUMMARUM, 2002-2017

Kuriteoennetuse SA (KESA) alustas tegevust 2002. aastal, siis veel Caritas Eesti Kuriteoennetuse Keskusena, alates 2004 juba iseseisvalt.
Selle organisatsiooni loomine oli vajadusepõhine - alaealiste komisjonidel ja politseil ning õpetajatel koolides nappis metoodilist materjali ennetustööks. Seetõttu koostati aastate jooksul 10 erinevat õppefilmi ja anti välja erialast kirjandust.
Järgnesid nii alaealiste komisjonide kui noorsoopolitsei vajadustest lähtudes erinevad sotsiaal- ja rehabilitatsiooniprogrammid alaealistele.
Koheselt järgnes ka tihe koostöö erikoolidega, nendes olevatele noortele prosotsiaalsete tegevuste pakkumine.
Kolmandaks dimonsiooniks kujunes koostöö vanglatega, paljudes vanglaasutustes toimisid aastaid KESA koordineeritud erialakoolitused ja toetavad sotsiaalprogrammid.
Neljas külg meie töös olid uuringud ja rahvusvaheline koostöö. Kriminoloogia vallas tehti aastate jooksul tihedat koostööd kuue Euroopa riigiga, nii akadeemiliste kui täideviivate asutustega.
Ligikaudu 500 erinevat spetsialisti (vanglad, politsei, prokuratuur, kohus, erikoolid, alaealiste komisjonid) said osa meie korraldatud erialastest välislähetustest ja ka pikemaajalistest väliskoolitustest.

2017 otsustasid KESA asutajad, et kõige olulisemad eesmärgid selle spetsiifilise asutuse puhul on täidetud ja võib sihtasutuse likvideerida. Kõigis ülalnimetatud valdkondades on Eestis tekkinud piisavalt palju teenuste pakkujaid, mida algselt ei olnud üldse või nappis.

Kõige enam oleme rõõmsad, et meie programmidest läbi käinud noorte retsidiivsuse tase kujunes märgatavalt madalamaks, võrreldes selliseid teenuseid mitte saanud õigusrikkujatega.

Samaväärselt oleme rõõmsad, et paljud meie asutuse endised töötajad või meie koolitatud mentorid on jätkuvalt sarnasel tööl, ja et meie koolitustel osalenud inimesed ikka ennast panustavad sootsiumi arendamisse.

Kõige enam kurvastab aga, et aastate jooksul on Eestis õnnestunud väga vähe ellu viia häid praktikaid, mis mujal riikides töötavad. Arenemisruumi on veel küll.

Soovime edu kõigile teistele asutustele ja isikutele, kes jätkuvalt tegutsevad antud valdkonnas!

© Kuriteoennetuse Sihtasutus
kesa@kesa.ee