Videokonkurss

"Tegi pätti 2017 – Turvatunne”

Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel.
Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18

Näed kusagil, et keegi ohtustab teiste turvatunnet - kuidas toimid sina?
Milline on sinu arusaam heast käitumisest ühiskonnas - kuidas sa seda näitaksid?
Sul on mingeid häid või halbu kogemusi turvalisuse teemal - ehk jagaksid neid?

FILMI – MONTEERI – JAGA

Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud, soovitatav pikkus 1-5 minutit.

 KONKURSI PDF PLAKAT

Auhindadeks seikluskaamerad: Garmin VirbXE (1tk) ja GoPro5 Session (5tk)

Auhindade jagamisel moodustatakse nii vanuselised kui sisulised alamkategooriad.

Videokonkursi tingimused:

 1. Alates 2011. aastast korraldatava konkursi põhieesmärk on aidata kaasa laste õigusrikkumiste ja neid soodustavate tegurite vähendamisele. Vastav ülesanne on Eestis veel viimast aastat alaealiste komisjonide kanda.
 2. Konkursi algatajaks ja peasponsoriks on Harju Maavalitsus, läbiviijaks on Kuriteoennetuse SA koos partneritega ning omapoolse auhinna paneb välja ka PPA Põhja Prefektuur; töid hindab sisuliselt žürii milles on nimetatud asutuste esindajad.
 3. Konkursile esitatav töö peab sisuliselt või loominguliselt käsitlema "turvatunnet", nii nagu autorid sellest aru saavad ja seda väljendada soovivad.
 4. Žürii otsustab erinevate alamkategooriate jaotuse vastavalt laekunud töödele, nendeks on tavaliselt nii vanuselised kui loomingulised kriteeriumid.
 5. Auhindadeks on erinevates kategooriates: seikluskaamera Garmin Virb XE (1 tk) ja seikluskaamera GoPro5 Session (5 tk).
 6. Konkursi tingimused on avaldatud veebilehel: www.kesa.ee/tp ning lisainfot saab e-posti aadressil tegipattikesa.ee
 7. Konkursi läbiviija jätab endale õiguse teha konkursi tingimuste osas muudatusi.
 8. Osaleda võivad kõik Eestis alaliselt elavad noored vanuses 7-18.
 9. Video võib esitada ka autorite kollektiiv; kaasautorid peavad samuti vastama konkursi tingimustele.
 10. Video esitaja peab olema töö vahetu autor. Esitaja vastutab ise võimalike kolmandate osapoolte poolt esitatavate, tema konkursitööd puudutavate pretensioonide eest.

 

 1. Konkursile tuleb esitada video pikkusega vähemalt 1 minut ja soovitavalt kuni 5 minutit – aga loomulikult võib esitada ka pikemaid töid, kui autor peab seda vajalikuks.
 2. Konkursile esitatav video ei tohi olla mingis muus meedias avaldatud enne 17.03.2017 ja see ei tohi olla eelnevalt osalenud muudel konkurssidel.
 3. Läbiviijal on õigus jätta hindamata video, mis riivab vaataja sündsustunnet või ei vasta konkursi tingimustele.
 4. Konkursi töö tuleb esitada vahemikus 17.03.2017 kuni 31.03.2017. E-posti aadressile tegipattikesa.ee saadetavas kirjas peab sisalduma:
  • link internetti üleslaaditud võistlustöö videole – video peab asuma ühes järgnevatest keskkondadest: www.youtube.com või www.vimeo.com või www.google.com; võitlustööna esitatav videoklipp võib olla üleslaaditud ka FTP-protokolli kasutades, sel juhul tuleb lisada ka vastav allalaadimise otselink
  • esitatava võistlustöö pealkiri
  • autori ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-post ja telefoninumber
  • millises maakonnas autor alaliselt elab ja millises koolis õpib (kui õpib)
  • autorite kollektiiv esitab lisaks kõigi kaasautorite vastavad andmed.

 

 1. Peale võistlustöö läkitamist saadetakse osalejale kolme tööpäeva jooksul kinnitus, et tema andmed on kätte saadud ning video olemasolu on kontrollitud, seega on töö konkursile registreeritud.
 2. Osalejatel palutakse oma videod säilitada ka algformaadis, et vajadusel oleks (eriti just auhinnaliste tööde puhul) edaspidi võimalik kasutada kvaliteetset algmaterjali.
 3. Võitjate nimed avaldatakse www.kesa.ee/tp lehel hiljemalt 31.04.2017 ja võitjatega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel.
 4. Auhinnad antakse üle konkursi lõputseremoonial, mille toimumise täpne aeg ja koht avaldatakse osalejatele maikuus.
 5. Konkursile esitatud töid võivad konkursi korraldajad edaspidi taasesitada ja kasutada vastavalt oma äranägemisele.
 6. Auhinnatud ja äramärkimist leidnud töid eksponeeritakse korraldajate poolt erinevates infokanalites ja kasutatakse nii alaealiste komisjonide kui politsei poolt ennetustöös.

KONKURSI PDF JUHEND